web-ads-yml-728x90

Breaking News

मुरबाड तालुक्यातीलकामगार विमा योजनेच्या भ्रष्टाचाराची संबंधिताची सी.बी.आय मार्फत चौकशी करा - शेलार


मुरबाड तालुक्यातील कामगार विमा योजनेच्या भ्रष्टाचाराची संबंधिताची सी.बी.आय चौकशीमार्फत चौकशी होऊन फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी संपादक कुणाल शेलार यांचे पंतप्रधान,महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री,आरोग्यमंत्री यांना निवेदन...

No comments