web-ads-yml-728x90

Breaking News

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२८ अंतर्गत २ हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री


BY -  युवा महाराष्ट्र लाइव- मुंबई |
महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेद्वारे  08 वर्षे मुदतीच्या एकूण  2 हजार  कोटीं रूपयांचे रोखे विक्रीस काढले आहे.राज्य शासनास  1 हजार कोटी रुपये  पर्यत अतिरिक्त रक्कम उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल . विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट   अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहील. तसेच राज्य शासनाच्या क्र . एलएनएफ . 2019 / प्र.क्र . 10 / अर्थोपाय , दिनांक 16मे, 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शती व अर्टीचे अधीन राहील. याकर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येईल. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २ ९ ३ ( ३ ) अन्वये सदरील कर्ज उभारणीस केंद्र शासनाची अनुमती घेण्यात आली आहे .

No comments